Ochotnicza Straż Pożarna w Siąszycach

Władze, historia, zdjęcia

Był to miesiąc wrzesień 1952 r. na rowie przy drodze K-25 relacji Konin – Kalisz po całodziennej pracy spotkało się na towarzyskiej pogawędce kilkunastu gospodarzy między innymi Józef Drewniacki, Zdzisław Kill– nauczyciele z miejscowej szkoły, Stolarek Czesław – radny Gromadzkiej Rady Narodowej oraz Józef Osajda – sołtys wsi Siąszyce. W trakcie rozmowy wysunięto propozycję utworzenia w Siąszycach jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wobec zagrożenia pożarami propozycja okazała się trafna i realna. Z dniem 07 października 1952 r. uczestnicy spotkania złożyli deklaracje dając podwaliny organizującej się jednostce. Działalność tej jednostki na początku była bardzo skromna, brak było podstawowego sprzętu gaśniczego a mimo to cieszyła się sympatią gdyż chęć wstąpienia w szeregi OSP wyraziło jeszcze kilka osób składając deklaracje upraszające o przyjęcie w poczet Kompanii Pożarniczej. Na początku roku 1953 zwrócono się za pośrednictwem Wydziału Spraw Wewnętrznych do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Koninie z prośbą wykonania Uchwały powołującej OSP w Siąszycach do życia i tak wobec przedstawicieli Zarządu Powiatowego Związku OSP i PKSP Janiny Laurentowskiej oraz mł.kpt.poż Józefa Raczkowskiego został powołany nowy i pierwszy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Siąszycach w składzie:

Kurkiewicz Stanisław – Komendant,

Włodarczyk Eugeniusz – Z-ca Komendanta ds. technicznych,

Stolarek Czesław Z-ca Komendanta ds. kulturalno-oświatowych,

Wojciechowski Jerzy – sekretarz,

Kałużny Bogdan – skarbnik,

Krzyżanowski Olesław – gospodarz,

Szurek Józef – członek Komendy,

Założyciele OSP, 1953 rok

23 lutego 1953 r. jednostka została wpisana do rejestru pod nr 815/9/53. Również otrzymano nowy sprzęt to jest sikawkę ręczną i 10 odcinków węża. 23 lutego na zebraniu OSP została powołana Komisja Rewizyjna w składzie:

Zdzisław Kill – Przewodniczący,

Zenon Woźniak – Z-ca Przewodniczącego,

Stefan Wiśniewski, Mieczysław Kucner, Stanisław Jasiński – członkowie.

W kwietniu 1955 r. przydzielono do jednostki dwukołowy beczkowóz konny, mimo to działalność jednostki była bardzo skromna. W 1957 r. jednostka OSP Siąszyce była w posiadaniu następującego sprzętu: motopompa szt 1, sikawka ręczna szt 1, wóz na kołach ogumionych szt 1, beczkowóz szt 1, syrena ręczna szt 1, węże W-52 szt 10, prądownice szt 4, rozdzielacz szt 1, bosaki i chełmice.

22 listopada 1957 r. odbyło się Walne Zgromadzenie jednostki z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej druha Rybarczyka Józefa na którym wybrano nowy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Siąszycach w składzie:

Prezes – Antoni Szefliński,

Naczelnik – Eugeniusz Włodarczyk,

W-ce Prezes – Jan Burski,

Sekretarz Jerzy Wojciechowski,

Skarbnik – Bogdan Kałużny,

Gospodarz – Olesław Krzyżanowski,

Członkowie Zarządu – Stefan Wiśniewski, Mieczysław Kucner, Bolesław Kościelak

Sprzęt który był w posiadaniu jednostki przebywał u Naczelnika Eugeniusza Włodarczyka we wcześniej wybudowanym przez jednostkę garażu.

20 marca 1960 r. na Walnym Zebraniu został powołany nowy skład Zarządu OSP w składzie:

Prezes – Antoni Szefliński,

Naczelnik – Eugeniusz Włodarczyk,

W-ce Prezes – Jan Biadasiewicz,

Sekretarz – Jerzy Wojciechowski,

Skarbnik – Bogdan Kałużny,

Gospodarz – Olesław Krzyżanowski,

Członkowie Zarządu Feliks Dudek, Józef Dudek,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mieczysław Kucner,

Członkowie Komisji – Jan Matuszewski, Julian Banaszak.

W 1961 roku jednostka liczyła 38 druhów.

W połowie roku 1966 przy finansowym wsparciu Państwowego Zakładu Ubezpieczeń wybudowano sztuczny zbiornik wodny o pojemności 100 m wody, zbiornik usytuowano na działce Albina Włodarczyka. W tym samym roku Gromadzka Rada Narodowa w Rychwale przekazała 10 kompletów kombinezonów w których strażacy brali udział w akcjach pożarniczo-gaśniczych.

W marcu 1967 r. Wydział Oświaty i Kultury wyraził zgodę i przekazał działkę o powierzchni 0,15 ha pod budowę Domu Strażaka w Siąszycach. W kwietniu 1969 r. został wmurowany kamień węgielny pod mury przyszłego obiektu. W dniu 22 listopada 1969 r. obiekt oddano do użytku.

W 1970 roku dokonano zmiany w Zarządzie który ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes – Antoni Szefliński,

Naczelnik – Jerzy Woźniak,

W-ce Prezes – Jan Kobyliński,

Sekretarz – Jerzy Wojciechowski,

Skarbnik – Bogdan Kałużny,

Gospodarz – Olesław Krzyżanowski,

w 1972 r. gospodarzem został Zdzisław Gwizdek,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marian Roszak

Członkowie Komisji: Zenon Woźniak, Zdzisław Kwiatkowski.

Nowy Zarząd wykończył i umeblował wnętrza obiektu w którym było pomieszczenie na klub Książki i Prasy tzw „RUCH” oraz garaż do przechowywania sprzętu gaśniczego stanowiącego wyposażenie jednostki. W 1974 r. za dobre wyniki w wyszkoleniu oraz działalności prewencyjnej PKSP w Koninie przekazała do jednostki w Siąszycach motopompę M-800 niezbędną w gaszeniu pożarów. Jednostka zaczęła zdobywać wysokie miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych i za te osiągnięcia Naczelnik Miasta i Gminy w Rychwale Bogdan Paś ufundował jednostce 5 odcinków węży W-75 w oplocie stylonowym oraz kilka mundurów galowych. W 1975 r. druhowie zaczęli czynić starania i przygotowania do wzniesienia suszarni do węży oraz budowy hydroforni dzięki czemu realniejsza stała się budowa wodociągu. Nadmienić należy, że większość prac wykonywano w czynie społecznym. W 1978 r. został przekazany do użytkowania wodociąg dla mieszkańców Wsi oraz Jednostki OSP. Za osiągnięcia od władz administracyjno-politycznych województwa konińskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Rychwale jednostka na 25-lecie istnienia otrzymała sztandar. Sztandar ten służy jednostce do dnia dzisiejszego. W miesiącu marcu 1984 r. od jednostek Śląskiego Okręgu Wojskowego jednostka OSP Siąszyce wspólnie z mieszkańcami Wsi zakupiła upragniony samochód marki Nysa, który podbudował stan bojowy jednostki. W 1985 r. OSP w Siąszycach była w posiadaniu dwóch samochodów lekkiego marki Nysa oraz terenowego marki Star 66, przekazanego przez szefostwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego na którego jednostka nie otrzymała dotacji paliwa. W czynie społecznym wykonano budynek gospodarczy oraz zmieniono wyposażenie w kuchni. Wartość prac oceniono na około 200 tysięcy złotych. W tym samym czasie dokonano sprzedaży wozu konnego strażackiego, który służył jednostce od momentu jej założenia. W 1988 r. Zarząd OSP dokonał sprzedaży używanego samochodu „Nysa”, a za uzyskane z sprzedaży środki finansowe wykonano malowanie wnętrza remizy i dokonano remontu kuchni, ponadto dokonano zakupu bojlera na ciepłą wodę oraz przystąpiono do rozbudowy pomieszczeń kuchni. Druhowie również w czynie społecznym brali udział przy budowie szkoły w Siąszycach produkując pustaki.

W 1990 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano zmian w Zarządzie;

Prezes – Antoni Szefliński,

W-ce Prezes Naczelnik – Jerzy Woźniak,

II W-ce Prezes – Zdzisław Kałużny,

III W-ce Prezes – Henryk Maćkowski,

Sekretarz – Jerzy Wojciechowski,

Gospodarz – Zdzisław Gwizdek,

Skarbnik – Ireneusz Stachurski,

Członek Zarządu – Bazela Jan,

Członek Zarządu -Smelczyński Jan,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stanisław Luźny,

Członkowie Komisji: Kwiatkowski Zdzisław, Sztylka Marek.

Jednostka liczyła 70 druhów w tym 40 członków czynnych, 20 członków wspierających, i 10 osobową drużynę młodzieżową. Druhowie uczestniczyli w zawodach sportowo-pożarniczych zdobywając puchary oraz zajmowali czołowe miejsca. Na podstawie decyzji Komendanta Gminnego OSP i Burmistrza Gminy i Miasta w Rychwale jednostka otrzymała wóz bojowy marki Star 25 przekazany przez OSP Grochowy który w znacznym stopniu poprawił gotowość bojową jednostki.

Przez okres kadencyjny przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale wyremontowano dach budynku, piece, część elewacji oraz założono boazerie na Sali. W 1995 r. zgodnie ze statutem na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano wyboru nowego Zarządu w składzie:

Prezes – Wojciechowski Jerzy,

W-ce Prezes Naczelnik – Luźny Stanisław,

W-ce Prezes – Maćkowski Henryk,

Sekretarz – Napieralski Marek,

Skarbnik – Stachurski Ireneusz,

Gospodarz – Gwizdek Zdzisław,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jerzy Woźniak,

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Grądziel Henryk, Kwiatkowski Zdzisław.

Zebranie OSP w Siąszycach, 1997 r.

Jednostka mając wóz bojowy często uczestniczyła w gaszeniu pożarów, brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz w różnych uroczystościach a także czynach społecznych przy remontach strażnicy – założono częściowo centralne ogrzewanie sali oraz wykonano naprawy instalacji wodnej. W kolejnych latach także dzięki wsparciu finansowemu Władz Samorządowych wymieniono okna na Sali oraz udoskonalono jej wystrój. W 2006 r. nowym gospodarzem został druh Jacek Gołza a członkiem Zarządu druh Janusz Roszak. Jednostka nadal się rozwijała, przyjmowano nowych członków. Zarząd czynił starania o pozyskanie środków niezbędnych do wymiany podłogi. W 2010 r. dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Gminy i Miasta Rychwał Jana Bartczaka, Zarządu Kółka Rolniczego, Koła Gospodyń Wiejskich, oraz Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Siąszycach zostały zakupione deski i legary na nową podłogę. Całość została wykonana w czynie społecznym. Również przy wsparciu Burmistrza Gminy i Miasta Rychwał Jana Bartczaka , Rady Miejskiej w Rychwale oraz radnego Ireneusza Stachurskiego został zakupiony od jednostki OSP w Gołkowicach samochód pożarniczy Star 200 typ GBAM. Samochód Star 25 został sprzedany do zawiązującej się Jednostki koło Śremu. Jednostka również otrzymała dzięki wsparciu Burmistrza Rychwała Stefana Dziamary nowe stoły na salę i do zaplecza kuchennego.

W dniu 22.01.2011 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany i ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie:

Prezes – Stanisław Luźny,

W-ce Prezes Naczelnik – Kazimierz Macniak,

W-ce Prezes – Tadeusz Karolak,

Z-ca Naczelnika – Sebastian Luźny,

Skarbnik – Wróblewski Dominik,

Sekretarz – Napieralski Marek,

Gospodarz – Piotr Kurkiewicz,

Kronikarz – Sztylka Marek,

Członek Zarządu – Roszak Janusz,

Członek Zarządu – Doliński Arkadiusz,

Prezesem Honorowym został Jerzy Wojciechowski,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Henryk Grądziel,

Członkowie Komisji: Woźniak Jerzy, Sylwester Krzymiński.

Od Zarządu Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rychwale jednostka otrzymała radiostację TM 610 o kryptonimie PF 368-45 co w warunkach bojowych umożliwia łączność. Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Koninie wykonano wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz montażu Centralnego Ogrzewania. Prace zostały wykonane w czynie społecznym. W dniu 17.03.2012 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP na wniosek Prezesa Oddziału Miejsko Gminnego ZOSPRP w Rychwale Druha Andrzeja Cholewickiego udzielił wsparcia finansowego do zakupu kurtek strażackich sztuk 5 oraz węży W-52 i W-75. Również w tym roku dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Rychwała Stefana Dziamary, funduszu sołeckiego wsi Siąszyce oraz Rady Miejskiej w Rychwale założono przed budynkiem OSP kostkę brukową. Większość prac z tym związanych wykonano w czynie społecznym. W miesiącu wrześniu Zarząd OSP w Siąszycach wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich uczestniczył w zorganizowaniu Dożynek Gminno-Parafialnych które odbyły się w miejscowości Siąszyce.

Zarząd OSP w Siąszycach na dzień 21.10.2019r

Prezes – Stanisław Luźny,

W-ce Prezes – Zdzisław Kałużny,

Sekretarz – Marek Napieralski,

Gospodarz – Marek Sztylka,

Naczelnik – Kazimierz Macniak,

Z-ca Naczelnika – Sebastian Luźny,

Skarbnik – Dominik Wróblewski,

Kronikarz – Sylwester Krzymiński,

Członek Zarządu -Janusz Roszak,

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Woźniak Jerzy,

Członek – Banaszak Dariusz,

Członek – Karolak Mateusz.

 

 

Do pobrania:
Trzy części „Księgi Honorowej” Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Ochotniczej Straży Pożarnej w Siąszycach pow. Konin