Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Siąszycach

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI W RYCHWALE

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „LEŚNE SKRZATY” W SIĄSZYCACH

BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIUSZA KOSSAKA W SIĄSZYCACH

 

Przedszkole Samorządowe „Leśne Skrzaty” w Siąszycach wchodzi w skład Zespołu Przedszkoli w Rychwale. Stanowisko dyrektora piastuje Pani mgr Maria Matczak.
W przedszkolu w Siąszycach funkcjonują dwa oddziały: I odział 3/ 4- latków oraz II oddział 2,5- latków. Placówka posiada 2 sale dydaktyczne, blok kuchenny ze stołówką, gabinet logopedyczny/ sala języka angielskiego, salę gimnastyczną.

Krótki rys historyczny naszego przedszkola:

Przedszkole mieści się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Kossaka w Siąszycach. W ramach powiększenia przedszkola w Rychwale i zaadoptowania budynku w Siąszycach 01.09.2016 r. utworzono w niej jeden oddział Przedszkola Samorządowego „Plastuś” w Rychwale, a od września 2017 r. został utworzony drugi oddział 5 godzinny dla dzieci 2,5 – 3 – letnich. Przedszkole to funkcjonowało jako oddział do 29.03.2018 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Rychwale Nr XL III/289/18 z dnia 8 marca 2018r. utworzono w Siąszycach Przedszkole Samorządowe „Leśne Skrzaty”, w którym obowiązki Dyrektora pełniła pani mgr Magdalena Pająk, a które samodzielnie funkcjonowało od 01.04.2018 r. do 31.08.2018 r.

Z dniem 01.09.2018 roku podjęto decyzję o połączeniu Przedszkola Samorządowe „Leśne Skrzaty” w Siąszycach z Przedszkolem Samorządowym „Plastuś” w Rychwale i utworzono Zespół Przedszkoli w Rychwale

O naszym przedszkolu:

W naszym przedszkolu wspieramy dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Budujemy system wartości, w tym wychowujemy dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną konieczną do emocjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. Rozwijamy umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

Troszczymy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną. Prowadzimy oraz zachęcamy do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. Budujemy dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijamy umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijamy umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. Zapewniamy dzieciom lepszą szansę edukacyjną poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Rodzice w przedszkolu to równorzędni partnerzy. Wspierają nas we wszystkich działaniach. Pomagają w organizacji uroczystości. Prowadzą ciekawe zajęcia, czytają bajki, organizują zabawy. Razem tworzymy naszą małą Ojczyznę pełną pasji, zrozumienia i przyjaźni.

Nasze przedszkole w Siąszycach to przede wszystkim wspaniała karda. Nauczyciele z pasją, sercem i zaangażowaniem w to co robią. W naszym przedszkolu dzieci czują się bezpieczne, dobrze się bawią i rozwijają. Przedszkole organizuje szereg ciekawych zajęć rozwijających zainteresowania i pasje dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi reprezentującymi różne zawody, interesujące lekcje np. z pierwszej pomocy, lekcje hiszpańskiego i angielskiego, twórcze zabawy i warsztaty.